Cele Pracowni Dydaktyki Fizyki
 
 
  Pracownia Dydaktyki Fizyki, obok typowych dla „pracowni” (jako przedmiotu kształcenia uniwersyteckiego) funkcji laboratoryjnych, spełnia również funkcje „warsztatów” dla przedmiotów sekwencji dydaktycznej: psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania fizyki. Dlatego też Pracownia Dydaktyki Fizyki z jednej strony przygotowuje studentów do wykonywania szkolnych eksperymentów fizycznych, z drugiej - współkształtuje umiejętności związane z przygotowywaniem lekcji fizyki, poznawaniem ucznia, itp.
Obok celów laboratoryjnych, które realizuje się poprzez:

  • zapoznanie studentów z typowym wyposażeniem pracowni szkolnej,

  • kształtowanie umiejętności projektowania, zestawiania i poprawnego wykonywania szkolnych eksperymentów fizycznych,

  • kształtowanie umiejętności metodycznego opracowania projektowanych pokazów i ćwiczeń uczniowskich (umiejscowienia doświadczeń w programie nauczania; formułowanie celów dydaktycznych tych doświadczeń i sposobów ich wykorzystania na lekcji),

  • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania technicznych środków nauczania do realizacji różnych (nie tylko laboratoryjnych) celów dydaktycznych

      - na zajęciach w Pracowni Dydaktyki Fizyki są kształtowane również umiejętności przygotowania i prowadzenia lekcji poprzez:

  • udostępnianie studentom specyficznych materiałów dydaktycznych;

  • kształtowanie umiejętności doboru specjalistycznej literatury dydaktycznej (W przygotowaniu studentów do ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoryjno-laboratoryjnych w Pracowni Dydaktyki Fizyki dużą rolę odgrywają materiały uzyskiwane w drodze wymiany międzyuczelnianej, niskonakładowe „wewnętrzne” druki oświatowe, instrukcje fabryczne do przyrządów, itd., niedostępne w bibliotekach i czytelniach uniwersyteckich, w związku z tym pracownia musi spełniać także funkcję czytelni);

  • udział uczniów z wrocławskich szkół w zajęciach studenckich.

  •