Działalność Pracowni Dydaktyki Fizyki

Oprócz prowadzenia zajęć regularnych:

    • zajęć eksperymentalnych z zakresu metodyki        nauczania fizyki dla studentów specjalizacji        nauczycielskiej oraz
    • eksperymentu fizycznego dla studentów                     informatyki stosowanej
- są w Pracowni Dydaktyki Fizyki prowadzone zajęcia nieregularne dla uczniów gimnazjów i liceów z terenu Dolnego Śląska. [więcej:]
Ponadto, Pracownia Dydaktyki Fizyki bierze czynny udział w realizacji szkolnych projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy regionalnych i europejskich. [więcej:]

Unikalnym rodzajem usług świadczonych przez Pracownię Dydaktyki Fizyki jest poradnictwo w zakresie techniki eksperymentu fizycznego (pomoc w konstruowaniu układów doświadczalnych wykorzystywanych w szkole na lekcjach fizyki i przyrody oraz opracowywaniu „Kart zadaniowych” dla uczniów) – w ramach tzw. grupy wsparcia dla absolwentów studiów podyplomowych „Nauczyciel przyrody”, „Nauczyciel fizyki w gimnazjum” realizowanych przez CEN UWr. od 2000 r.
Istotne wsparcie dla nauczycieli (ze względu na zanik systemy doradztwa zawodowego na Dolnym Śląsku) – działania nierejestrowane.
W Pracowni Dydaktyki Fizyki są prowadzone badania dydaktyczne z zakresu techniki eksperymentu, jakości procesu kształcenia oraz kształtowania u uczniów umiejętności eksperymentowania w procesie nauczania-uczenia się fizyki (z zastosowaniem techniki mikronauczania).

 
  Przykłady prac wykonanych w pracowni:

S. Dudziak-Kamieniarz, Doskonalenie procesu kształcenia przyszłych nauczycieli fizyki z wykorzystaniem instrumentarium zarządzania jakością (2009)
[Praca doktorska]

Publikacje:
A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, Kształcenie zawodowe nauczycieli fizyki – kompetencyjne ujęcie programu, [w:] Pierwsze kroki w grze… Zaproszenie do dyskusji. Preprint 2/96. Wrocławska Oficyna Nauczycielska. Wydawnictwo Wrocławskiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 27-36. [więcej:] (Tekst w zmienionej formie został opublikowany w tomie: Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki. Zeszyt 10 (pod red. W. Błasiaka) z serii Problemy studiów nauczycielskich, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1997, s. 60-65, 178-182.)

S. Dudziak, B. Sujak-Cyrul, Koncepcja badania procesu nauczania-uczenia się studenta i ucznia przy użyciu narzędzi doskonalenia jakości, [w:] Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, pod red. A. Krajny, L. Ryka, K. Sujak-Lesz, Wyd. MarMar, CEN UWr. przy udziale Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocław 2005, s. 275-296. [więcej:]

S. Dudziak, Zapobieganie nieosiągania założonych rezultatów w planowaniu lekcji fizyki. Wnioski z zastosowania podejścia procesowego w studenckiej Pracowni Dydaktyki Fizyki, [w:] Edukacja projakościowa w szkole, red. B. Sujak-Cyrul, Wyd. MarMar, CEN UWr., Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wrocław-Opole 2006, s. 234-241 [więcej:]

J. Górski, Metodyczna analiza instrukcji wykonywania wybranych eksperymentów fizycznych w szkole średniej. [W:] Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wyd. ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Krośnice-Wrocław 2011, s.245-258 [więcej:]

Tekst stanowi analizę metodyczną wykonywania wybranych eksperymentów opracowanych przez studentów fizyki nauczycielskiej (II stopień) Uniwersytetu Wrocławskiego podczas zajęć prowadzonych przez doc. dr Krystynę Sujak-Lesz w Pracowni Dydaktyki Fizyki. Prace zostały opublikowane w Problemach dydaktyki fizyki, Oficyna Wyd. ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Krośnice-Wrocław 2011, s. 201-244

   - I. Gruszecka, M. Olufowobi-Tarka, Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego, [więcej:]
   - J. Adamek, K. Mila, Wyznaczanie ciepła właściwego bryły metalu, [więcej:]
   - A. Koźmic, N. Kędroń, Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów, [więcej:]
   - P. Skowroński, Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej metodą Bessela, [więcej:]
   - D. Drewniak, P. Siedlecka, Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej. [więcej:]

A. Krajna, K. Sujak-Lesz, Eksperyment uczniowski na lekcjach przyrody i fizyki w szkole. [W:] Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wyd. ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Krośnice-Wrocław 2011, s. 259-265. [więcej:]

E. Małkiewicz, A. Krajna, Kilka uwag o uczniowskim eksperymencie na lekcjach fizyki w liceum – kontekst psychologiczny. [W:] Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wyd. ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Krośnice-Wrocław 2011, s. 267-272. [więcej:]

E. Małkiewicz, A. Krajna, K. Sujak-Lesz, L. Ryk, J. Górski, Nauczanie fizyki przyjazne rozwojowi. [W:] Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wyd. ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Krośnice-Wrocław 2013, s.147-182 [więcej:]